Stypendia

STYPENDIUM SZKOLNE


 1. Wniosek na stypendium szkolne składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. M. Reja 2a:

  • do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,

  • do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów.

 2. Stypendium szkolne udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 3. Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –
   do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


 4. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz od okoliczności występujących w rodzinie ucznia, takich jak:
  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (od 4 dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna.

 6. Rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł na osobę w rodzinie.

 8. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

 9. Formy udzielenia stypendium szkolnego:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na „zieloną szkołę”, w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę),

  • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

  • świadczenie pieniężne, w okolicznościach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

 10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

  • nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

  • nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w przypadku słuchaczy kolegiów.

 11. Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek
  został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (500+ nie wlicza się do dochodu). W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty.

 12. Od dochodu odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


ZASIŁEK SZKOLNY


 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w sytuacji: śmierci rodzica/opiekuna prawnego, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia czy osoby w rodzinie, nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, innych szczególnych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia – np.
  kradzież, pożar itp.

 3. Wymagane jest udokumentowanie przez wnioskodawcę nie tylko wystąpienia samego zdarzenia losowego, ale również udokumentowanie faktu pogorszenia sytuacji materialnej w rodzinie spowodowanego wystąpieniem tego zdarzenia losowego.

 4. Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie:
  • którzy zamieszkują na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle,

  • w rodzinie których zaistniało w/w zdarzenie.

 5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Więcej informacji na stronie www.mops-kkozle.pl