Przemoc w rodzinie


1. Ważne terminy (kliknij aby wyświetlić)


WAŻNE TERMINY


Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Pod tym terminem (za Ustawą) rozumiemy - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo:


 • utraty życia, zdrowia,


 • naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,


 • powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,


 • a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.Rodzaje przemocy z http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy:


 • Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.


 • Psychiczna - naruszenie godności osobistej.


 • Seksualna - naruszenie intymności.


 • Ekonomiczna - naruszenie własności.


 • Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus
i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.
Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;2. Wszczęcie procedury NIEBIESKIEJ KARTY (kliknij aby wyświetlić)


WSZCZĘCIE PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTYProcedurę Niebieskiej Karty ściśle opisuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które można znaleźć między innymi na stronie internetowej oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Link


"Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie."

Celem jest przede wszystkim udzielenia jednostce i rodzinie konkretnego wsparcia psychologicznego, socjalnego, prawnego, poradnictwa medycznego, zawodowego i rodzinnego. Współpraca między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i podejmowanie przez nich odpowiednich działań, mają służyć bezpieczeństwu członkom rodziny, wobec których stosowana jest przemoc.W sytuacji wszczęcie Procedury Niebieskiej Karty:


 • wypełniony zostaje formularz "Niebieska Karta - A" - formularz może być wypełniony przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia


 • przekazywany jest formularz "Niebieska Karta - B" osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (jeśli jest to dziecko to formularz przekazywany jest rodzicowi/opiekunowi prawnemu)


 • po przekazaniu formularza A do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zakładany jest Zespół Interdyscyplinarny - w ramach którego mogą działać grupy robocze; celem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.Ustawa ściśle określa: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.3. OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"NIEBIESKA LINIA" (kliknij aby wyświetlić)

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"


OFERUJE CAŁODOBOWĄ POMOC OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY, ŚWIADKOM PRZEMOCY ORAZ OSOBOM POSZUKUJĄCYM INFORMACJI NA TEMAT ZJAWISKA I SPOSOBÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE POPRZEZ:


 • INFOLINIĘ - 800 - 120 - 002 czynną całą dobę w tym:


  • - dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18-22,


  • - dyżur w języku rosyjskim - wtorki - 18-22


  • - dyżur prawny - środy w godzinach 18-22


 • TELEFONICZNE DYŻURY PRAWNIKÓW - 22 - 666 - 28 - 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)


 • e-mail- niebieskalinia@niebieskalinia.info


 • SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia
  (poniedziałki w godzinach 13-15)Podejmujemy również działania polegające na kontakcie
z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych
za przestępstwa z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej
wobec osoby najbliższej.Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia "Niebieska Linia" zapraszamy na stronę
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org4. Ośrodki wsparcia (kliknij aby wyświetlić)


NIE JESTEŚ SAM, OŚRODKI WSPARCIA NA TERENIE GMINY KĘDZIERZYN- KOŹLE


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (kliknij aby wyświetlić)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Reja 2


  Strona internetowa

  Specjaliści pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie - 77 483-48-48 (wew. 124) lub drogą e-mailową przemoc@mops-kkozle.pl:

  • Katarzyna Fert


  • Alicja Naskręt


  • Marzena Urbanowicz  W sytuacji zaistnienia różnorodnych problemów w rodzinie w MOPS otrzymacie Państwo:


  • wsparcie psychiczne


  • diagnozę psychologiczną


  • poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych, małżeńskich i rodzinnych


  • terapię rodzinną w ujęciu systemowym


  • pomoc psychologiczną indywidualną dla rodziny


  • pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych  Przy MOPS działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie.
  Jest to Zespół osób - przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów Sądu Rejonowego. Celem Zespołu jest rozwiązanie problemu przemocy w konkretnej rodzinie.  W MOPS działają asystenci rodziny, którzy wspierają rodzinę w:

  • rozwiązywaniu problemów socjalnych


  • rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi


  • aktywizacji społecznej


  • motywacji członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych


  • poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej


  • prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci


  • udzielaniu wsparcia dzieciom w trudnych sytuacjach
POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE (kliknij aby wyświetlić)

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Skarbowej 4  tel. / fax.: 77 481 02 82, 77 483 33 23
  e-mail: pcpr@pcpr-kkozle.pl
  Strona internetowa


  Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00


  W PCPR działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  Udziela specjalistycznej pomocy osobom doznającym przemocy domowej.
  Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi: prawne, pedagogiczne, interwencyjne, doradcze, psychologiczne, terapeutyczne, socjalne, informacyjne.


  W PCPR można uzyskać pomoc (informacje zamieszczone na stronie internetowej PCPR http://www.kkozle.naszepcpr.pl/):


  • interwencyjną: zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie, ochrona osób doznających przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia opracowanie planu pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej, wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.


  • socjalną: zapewnienie całodobowego pobytu w pokojach interwencyjnych na okres do 3 miesięcy (10 miejsc noclegowych), zapewnienie odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - kuchni, łazienki, pokoju zabaw dla dzieci, pokoju dziennego pobytu, pokoju do nauki, zapewnienie wyżywienia, środków higieny osobistej i środków czystości dla osób mieszkających w ośrodku.


  • terapeutyczno-wspomagającą: indywidualna terapia psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie


  • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz pomocy socjoterapeutycznej,
   udzielanie konsultacji wychowawczych, zapewnienie dostępu do pomocy prawnej, socjalnej i medycznej.
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA (kliknij aby wyświetlić)

  PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA w Kędzierzynie - Koźlu, przy ulicy Skarbowej 4  strona internetowa
  Telefon - 77 482-12-26

  PPPP udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzi różnego typu zajęcia dla dzieci.
  Dokładna oferta przedstawiona jest na podanej stronie internetowej - zachęcamy do zapoznania się.Komenda Powiatowa Policji w K.-K. (kliknij aby wyświetlić)

  Komenda Powiatowa Policji w K.-K.


  ul. W. Polskiego 18
  telefon - 774724666,
  strona internetowa - www.opole.policja.gov.plKomisariat Policji w w K.-K. (kliknij aby wyświetlić)

  Komisariat Policji w w K.-K.


  ul. Racławicka 3
  telefon - 77482-21-03Poradnia Terapii Uzależnień B-MED (kliknij aby wyświetlić)

  Poradnia Terapii Uzależnień B-MED


  ul. Racławicka 1
  telefon - 774832483
  e-mail: bmed@poczta.onet.plPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kliknij aby wyświetlić)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


  ul. Skarbowa 4
  telefon - 077 481-02-82
  e-mail: e.czeczot@pcpr.gsk.pl
  e-mail:sow.kk@pcpr-kkozle.plSamodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'B-Med' (kliknij aby wyświetlić)

  Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'B-Med'


  ul. Racławicka 1
  telefon - 77 482-47-52Sąd Rejonowy (kliknij aby wyświetlić)


Stowarzyszenie Profesjonalistów z Zakresu Profilaktyki Uzależnień i Psychopedagogicznej Pomocy Rodzinie i Dziecku (kliknij aby wyświetlić)

  Stowarzyszenie Profesjonalistów z Zakresu Profilaktyki Uzależnień i Psychopedagogicznej Pomocy Rodzinie i Dziecku


  ul. Racławicka 7
  telefon - 77 482-37-28Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu (kliknij aby wyświetlić)

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu


  ul. Skarbowa 4
  telefon - 77 481-02-82
  e-mail: sow.kk@pcpr-kkozle.pl
  www.stop-przemocy.plNowy Zespół Interwencji Kryzysowej w Kędzierzynie-Koźlu (kliknij aby wyświetlić)

  Nowy Zespół Interwencji Kryzysowej w Kędzierzynie-Koźlu  W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu powstał zespół interwencji kryzysowej.
  Zatrudnieni w PCPR specjaliści, m.in. psycholog i pedagog, starają się pomóc osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej dla nich sytuacji.


  Zespół pracuje:


  • w poniedziałkiod 11 do 18:30


  • w czwartki od 7 do 18:30


  • w pozostałe robocze dni tygodnia od 7 do 15:00  Siedziba - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  przy ul. Skarbowej 4 w Kędzierzynie-Koźlu.
5. Strony internetowe o przemocy w rodzinie (kliknij aby wyświetlić)