Pomoc materialna


1. Stypendium szkolne (kliknij aby wyświetlić)


Stypendium szkolne - w MOPS
Kędzierzyn - Koźle.


Stypendium szkolne udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz w zależności od okoliczności występujących w rodzinie ucznia, takich jak:


 • bezrobocie,


 • niepełnosprawność,


 • ciężka lub długotrwała choroba,


 • wielodzietność,


 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,


 • alkoholizm lub narkomania,


 • rodzina niepełna.Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:


 • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,


 • pełnoletniego ucznia,


 • dyrektora szkoły.Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu:


 • do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,


 • do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów.


Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.2. Wyprawka szkolna (kliknij aby wyświetlić)Wyprawka szkolna - wniosek składany do Dyrektora szkoły na początku września.
Regulamin podawany jest w czerwcu. Szkoła oczekuje na wskazania ministerialne.3. Zasiłek szkolny (kliknij aby wyświetlić)Zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


Zasiłek szkolny może być przyznany w sytuacji:


 • śmierci rodzica/opiekuna prawnego,


 • klęski żywiołowej,


 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia czy osoby w rodzinie,


 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,


 • innych szczególnych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia – np. kradzież, pożar itp.


 • Mając na uwadze wymogi ustawodawcy, przy prowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego, wymaganym staje się udokumentowanie przez wnioskodawcę nie tylko wystąpienia samego zdarzenia losowego, ale również udokumentowanie faktu pogorszenia sytuacji materialnej w rodzinie spowodowanego wystąpieniem tego zdarzenia losowego.


  Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie:


 • którzy zamieszkują na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle,


 • w rodzinie których zaistniało w/w zdarzenie.O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.4. Zasiłek celowy i celowy specjalny (kliknij aby wyświetlić)


Zasiłek celowy i celowy specjalny - w MOPS
Kędzierzyn - Koźle


 • W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 •  
 • Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty
  w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od wysokości dochodu. 


 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.5. Przyznawanie paczek na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy - w ramach pomocy PCK. (kliknij aby wyświetlić)Przyznawanie paczek na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy - w ramach pomocy PCK.6. Doraźne akcje charytatywne organizowane w szkole. (kliknij aby wyświetlić)Doraźne akcje charytatywne organizowane w szkole.7. Współpraca z Caritas - w ramach pomocy dla konkretnej osoby. (kliknij aby wyświetlić)


Współpraca z Caritas - w ramach pomocy dla konkretnej osoby.8. Włączanie się w ogólnopolskie akcje charytatywne. (kliknij aby wyświetlić)


Włączanie się w ogólnopolskie akcje charytatywne.9. 500+ INFORMACJA- nowa (kliknij aby wyświetlić)
10. Pomoc materialna dla uczniów 2017/18 (kliknij aby wyświetlić)